ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานเผยแพร่
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้างานธุรการ
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
นางสาวรสนันท์ สรรสะอาด
ตำแหน่ง ว่าง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นางวรานี เนียมสอน
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
นางรัชณี งามเจริญ
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
นางสาวสุภารัตน์ ประทุมมา
นักวิชาการเผยแพร่ (พนักงานราชการ)
นายสิทธิพร บุปผา
นักวิชาการเผยแพร่
นางสาวอรเพ็ญ เพชรรัตน์
นักวิชาการเผยแพร่
นายเจริญชัย โพธิ์พิจารณ์
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
นางสาวรุจิรา ไชยคำภา
นักวิชาการเผยแพร่
นางสาววันเพ็ญ พรเลิศวดี
นักวิชาการเผยแพร่
นายวีรพันธ์ สุขขุม
นักวิชาการเผยแพร่
นายกฤษณะ จินดารักษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พนักงานราชการ)
นางกมลชนก พรภาสกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พนักงานราชการ)
นายนาวี พงษ์กาญจนะ
นักวิชาการเผยแพร่
นายณรงค์ศักดิ์ สุทาวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดารภา ม่วงทวี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวธัญญรัตน์ ต่อยนึ่ง