ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

 

 

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒๒๒๒ ๓๕๖๙

สำนักบริหารกลาง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๒๖๕๒
โทรสาร  ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๑๒
   
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐
   
สำนักโบราณคดี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๔๘๐๑, ๐ ๒๒๘๒ ๔๘๔๖
   
สำนักงานสังคีต โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๙๐๙๗, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๙
   
โรงละครแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑, ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๓
   
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘ ๕๐๓๖ - ๓๙ ต่อ ๓๐๕ , ๓๐๗  
โทรสาร   ๐๒ ๒๘๑ - ๖๗๖๖
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๙๖
โทรสาร  ๐ ๒ ๒๒๔๙๙๑๑ , ๐๒ ๒๒๔๑๓๓๓
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทรศัพท์ ๐ ๒ ๒๘๒๒๖๔๐ , ๐ ๒ ๒๘๒๒๖๓๙ , ๐ ๒ ๒๘๑๒๒๒๔
โทรสาร  ๐ ๒ ๒๘๒๒๖๔๐
 
   
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๕๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๘๒ , 
           ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๒๑ ต่อ ๕๐๓, ๕๑๓
   
สำนักสถาปัตยกรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๐๓๙๐ ต่อ ๔๐๔ - ๔๐๘
   
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๙๙, ๐ ๒๒๘๑ ๑๖๔๖
   

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๒ - ๔๔
   
หอสมุดแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๒๗, ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๘๘
   
สำนักช่างสิบหมู่ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๖๒, ๐ ๒๔๘๒ ๑๐๘๔