ปรับขนาดอักษร

หนังสือ เรื่อง ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป

กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป” ผลงานของ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของกรมศิลปากร สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี พัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคมของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำหน่ายในราคาเล่มละ ๑,๔๕๐ บาท

หนังสือเรื่อง ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องอาณาจักรศรีวิชัยที่อยู่บนผืนแผ่นดิน ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็น สุวรรณทวีป (เกาะทอง) หรือที่เรียกกันว่า คาบสมุทรมลายู ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย อีกทั้งยังประมวลสาระสำคัญของศรีวิชัยที่ปรากฏบนเกาะสุมาตรา เกาะชวา และเกาะอื่นๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบางครั้งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “สุวรรณทวีป” เช่นเดียวกัน                         

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของกรมศิลปากร ผู้ปฏิบัติงานในฐานะโบราณคดีและภัณฑารักษ์ ทั้งจากการสำรวจและขุดค้นโบราณคดีภาคสนามในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย และอินโดนีเซีย อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี โดยนำเสนอภาพ “ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป” จากการแปลความหมายและวิเคราะห์หลักฐาน ทั้งที่เป็นศิลาจารึก เอกสารโบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทั้งเก่าและใหม่ โดยใช้ภาพประกอบเนื้อหาเป็นสื่อสำคัญ ทั้งนี้ การนำเสนอเรื่องราวได้แยกเป็นบท เน้นเฉพาะเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปซึ่งไม่ใช่นักประวัติศาสตร์-โบราณคดี สามารถเข้าใจได้ง่าย และได้รับความรู้หรือได้รับคำตอบบางประการในเรื่องรัฐ/ประเทศบนสุวรรณทวีปก่อนศรีวิชัยและเมื่อเป็นศรีวิชัยในสุวรรณทวีป และที่สำคัญ เนื้อหาสาระที่ลงในหนังสือนี้สามารถใช้อ้างอิงในการวิจัยได้

จำหน่ายราคาเล่มละ ๑,๔๕๐ บาท (ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง) ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๙๓๔, ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙ (คุณรัชณี  งามเจริญ)