ปรับขนาดอักษร

หนังสือ “พระราชวังบวรสถานมงคล”

พระบวรราชวัง หรือพระราชวังบวรสถานมงคล หรือที่เรียกกันว่า “วังหน้า” เป็นสถานที่หนึ่งที่งดงามวิจิตร และเป็นตำนานอันแสดงให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ และสะท้อนให้เห็นรากฐานทางวัฒนธรรมของประเทศในยุครัตนโกสินทร์ที่น่าสนใจ ควรที่ชาวไทยทุกคนจะได้ทำความรู้จักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในมรดกทางศิลปกรรมของชาติ

กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระราชวังบวรสถานมงคล” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล เรื่องของภูมิสถานและที่ตั้งของพระบวรราชวัง อาคารและสิ่งปลูกสร้างสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ หมู่พระวิมาน หอแก้วศาลพระภูมิ และกำแพงวังหน้า อาคารและสิ่งปลูกสร้างสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้แก่ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) อาคารและสิ่งปลูกสร้างสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้แก่ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ พระที่นั่งมังคลาภิเษก ตำหนักแดง และเก๋งนุกิจราชบริหาร

หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระบวรราชวัง (วังหน้า) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในแง่มุมต่าง ๆ จำหน่ายราคาเล่มละ ๑,๑๖๕ บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถ.หน้าพระธาตุ พระนคร กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๒, ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙