ปรับขนาดอักษร

หนังสือประกอบนิทรรศการ เรื่อง“เทวสตรี: คติพุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย”

กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “เทวสตรี: คติพุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย”ประกอบนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ จัดพิมพ์สี่สีพร้อมภาพประกอบสวยงาม จำหน่ายราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๕ บท ได้แก่ บทที่ ๑ เทวสตรี: คติความเชื่อจากอดีตกาล บทที่ ๒ เทวสตรีในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู: พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของสตรี นำเสนอเรื่องราวของเทวสตรี ๓ องค์ได้แก่ พระนางปารวตี พระลักษมี และพระสรัสวดี บทที่ ๓ เทวสตรีในศาสนาพุทธ: ผู้ทรงพลังแห่งพุทธิปัญญา นำเสนอเรื่องราวของเทวสตรี ๔ องค์ ได้แก่ พระนางปรัชญาปารมิตา พระนางโยคินี พระนางตารา และพระนางจุนทา บทที่ ๔ พระแม่ เจ้าแม่ ในความเชื่อท้องถิ่น: ขุมพลังแห่งธรรมชาติ นำเสนอเรื่องราวของพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ และพระแม่คงคา และบทที่ ๕ รายการโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ จำนวน ๕๕ ชิ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการและผู้สนใจให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทวสตรีในประเทศไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง

ผู้สนใจติดต่อซื้อได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการในวันที่ ๒๙ เมษายน - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หลังจากนั้นสามารถซื้อได้ที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๔๓๓, ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๖๖