ปรับขนาดอักษร

หนังสือ ชุด เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม

กรมศิลปากร จัดพิมพ์หนังสือชุด “เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ เพิ่มคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม จัดทำเป็น ๔ เล่ม โดยแบ่งเส้นทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ รวม ๑๘ เส้นทาง ได้แก่ เล่มที่ ๑ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม : วัง เวียง วัดเล่มที่ ๒ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม: พระพุทธบาทกับบรรยากาศทางน้ำเล่มที่ ๓ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม : ตามรอยขอมถึงริมโขง และเล่มที่ ๔ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม :ลงใต้ – ไปเหนือ

เล่มที่ ๑ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม : วัง เวียง วัดประกอบด้วย

เส้นทางที่ ๑ ท่องเที่ยววัดวา ภาษาชาวบ้าน

เส้นทางที่ ๒ เที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์ “ยลวังหน้า”

เส้นทางที่ ๓ เส้นทางสืบสานมรดกโลกสุโขทัย

เส้นทางที่ ๔ ท่องเที่ยวเมืองเก่าลพบุรี วัด วัง เวียงละโว้

เล่มที่ ๒ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม: พระพุทธบาทกับบรรยากาศทางน้ำประกอบด้วย

เส้นทางที่ ๑ รัตนโกสินทร์ ถิ่นเพชรบุรี

เส้นทางที่ ๒ แสวงบุญ บูชาพระพุทธบาท

เส้นทางที่ ๓ เส้นทางโบราณคดีสีคราม จากผืนดินสู่แผ่นน้ำ

เส้นทางที่ ๔ วัฒนธรรมสัญจร ย้อนรอยทวารวดีลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน

เส้นทางที่ ๕ ล่องเจ้าพระยานที ชมวิถีรามัญชน ผ่านเส้นทางโบราณสถานเมืองนนท์ และปทุมธานี

เล่มที่ ๓ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม : ตามรอยขอมถึงริมโขงประกอบด้วย

เส้นทางที่ ๑ เส้นทางอารยธรรมขอมโบราณเบื้องบูรพา

เส้นทางที่ ๒ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

เส้นทางที่ ๓ เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมสำริดชิดขอบโขง

เส้นทางที่ ๔ ตามรอยสิมอีสานไหว้พระธาตุสำคัญ

เส้นทางที่ ๕ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมชาติพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เล่มที่ ๔ เที่ยวท่องส่องวัฒนธรรม:ลงใต้ – ไปเหนือ ประกอบด้วย

เส้นทางที่ ๑ ท่องเที่ยวเมืองสงขลา (เก่า)

เส้นทางที่ ๒ ศรีวิชัย-ศรีธรรมาโศกราช: ไหว้ ๔ พระธาตุ ๔ จังหวัด

เส้นทางที่ ๓ เยือนประวัติศาสตร์หริภุญไชยสู่ล้านนา

เส้นทางที่ ๔ ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน

หนังสือชุดนี้จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ โบราณสถาน วัด วัง อุทยานประวัติศาสตร์ ย่านประวัติศาสตร์ ชุมชนทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ สถานที่ซื้อสินค้า ร้านอาหาร รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ โดยนำเสนอตามเส้นทางแต่ละเส้นทางที่มีแก่นเรื่องหรือสาระสำคัญ ด้วยวิธีการนำเสนอที่ไม่เหมือนกัน มีเกร็ดความรู้สอดแทรกอยู่ในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้ผู้เดินทางได้ทราบถึงประวัติและความสำคัญของแต่ละสถานที่ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการเดินทางด้วยแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อวางแผนการเดินทางอีกด้วย

หนังสือชุดนี้จัดพิมพ์สี่สีสวยงาม ขนาดเหมาะสำหรับพกพา จำหน่ายราคาชุดละ ๘๐๐ บาท (๒๐๐/เล่ม) ติดต่อสั่งซื้อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๙๓๔, ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙