ปรับขนาดอักษร

๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร : หลักเกณฑ์การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานของกรมศิลปากรเป็นอย่างไร?

หลักเกณฑ์การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานของกรมศิลปากรเป็นอย่างไร?

 
ตอบ   การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานจะต้องศึกษาจากร่องรอยหลักฐานของโบราณสถานเดิม หรือโบราณสถานในยุคสมัยเดียวกันที่มีรูปแบบศิลปะ และลักษณะสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกัน หากมีหลักฐานชัดเจนว่าโบราณสถานนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไร การบูรณะซ่อมแซมก็สามารถต่อเติมให้กลับคืนเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ได้ โดยชิ้นส่วนที่ต่อเติมใหม่นั้น ต้องทำให้มีลักษณะที่แตกต่างจากชิ้นส่วนเดิมของโบราณสถานอย่างชัดเจน ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด การบูรณะซ่อมแซมก็จะพยายามรักษาสภาพเดิมให้มากที่สุด