ปรับขนาดอักษร

โบราณสถานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ข้อมูลของโบราณสถานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  เช่น ที่ตั้ง ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สิ่งสำคัญในบริเวณโบราณสถาน ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ฯลฯ

อ่านได้ในเอกสารที่แนบ

files/266/Wat_kalayanamitr.pdf

files/266/Wat_kalayanamitr.doc