ปรับขนาดอักษร

สมุดภาพงานมัณฑนศิลป์ในพระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวศน์

สมุดภาพงานมัณฑนศิลป์ในพระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวศน์  มีเนื้อหาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร่วมสมัยของงานมัณฑนศิลป์ในพระราชวังทั้ง ๓ แห่งกับงานมัณฑนศิลป์จีน อินเดีย ยุโรป และอเมริกา และนำเสนอมิติใหม่ในการจัดแสดงแก่ผู้เข้าชม แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ แรงบันดาลใจ การผสมผสาน และจินตนาการ เป็นงานศึกษา ค้นคว้าของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมัณฑนศิลป์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้รับความสนับสนุนจากที่ปรึกษาและความร่วมมือของคณะทำงานจากกลุ่มมัณฑนศิลป์ สำนักสำนักสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และนายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น สมุดภาพเล่มนี้จะช่วยสร้างความความเข้าใจและพัฒนารสนิยมสุนทรีย์ทางมัณฑนศิลป์ และสร้างจิตสำนึกให้สังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

ภายในเล่มมีเนื้่อหาประวัติทั้ง ๓ วัง บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ภาพถ่ายเก่าที่หายาก ภาพลายเส้นงานมัณฑนศิลป์ในพระราชวังทั้ง ๓ แห่ง ภาพลายเส้นเครื่องเรือนพร้อมขนาด และแผนที่เส้นทางในการเดินทาง พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ ๓๒๐ บาท 

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อาคารใหม่กรมศิลปากร ชั้นที่ ๔ ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๓๖ ต่อ ๔๐๔ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้ง ๓ แห่ง