ปรับขนาดอักษร

การขุดตรวจทางโบราณคดี คูเมืองโบราณเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมืองโบราณเวียงสระเป็นเมืองโบราณในเขตอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำตาปี เป็นเมืองที่มีคูน้ำล้อมรอบ ๒ ชั้น โดยใช้ลำน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำตาปีสายเก่าเป็นคูเมืองด้านทิศตะวันตก และใช้แนวคลองตาลซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำตาปีตรงด้านทิศเหนือเป็นคูเมือง ส่วนคูเมืองด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นคูขุดชักน้ำจากแม่น้ำตาปีและคลองตาลให้ไหลมาบรรจบกัน พื้นที่ภายในเมืองแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือเมืองในและเมืองนอก เมืองในมีขนาดประมาณ ๒๐๐ x ๖๒๐ เมตร สภาพทั่วไปเป็นสวนปาล์มมีเนินโบราณสถานอยู่ ๔ เนิน และมีสระน้ำโบราณอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ส่วนเมืองนอกนั้นมีขนาดประมาณ ๔๙๒ x ๕๕๐ เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองใน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดเวียงสระ และพื้นที่สวนยางพารา ภายในเมืองโบราณเวียงสระพบ.........(บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๖)

files/266/wiang_sa.pdf