ปรับขนาดอักษร

ตัวอย่างภาพโบราณวัตถุจากนิทรรศการพิเศษผ้าไทย เรื่อง "วิจิตรภูษาพัสตราภรณ์"