ปรับขนาดอักษร

๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร : ถ้าสนใจนิตยสารศิลปากร ของกรมศิลปากร สามารถหาซื้อได้ที่ไหน?

สนใจนิตยสารศิลปากร ของกรมศิลปากร สามารถหาซื้อได้ที่ไหน?

 
ตอบ   นิตยสารศิลปากร เป็นนิตยสารรายสองเดือนที่เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม
และองค์ความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของกรมศิลปากร ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศิลปกรรม นาฏดุริยางคศิลป์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี งานหอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นอกจากนั้น ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนักวิชาการและผู้สนใจสามารถส่งบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ในนิตยสารศิลปากร ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบราชการ 
หากต้องการสมัครสมาชิกรายปี ติตต่อที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐
 
นิตยสาร ศิลปากร และหนังสือวิชาการของกรมศิลปากรมีจำหน่ายที่
๑.      กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ถ.หน้าพระธาตุ กรมศิลปากร
๒.      ร้าน Museum Shop by River Books ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
๓.      ร้านหนังสือ ริมขอบฟ้า ถ.ราชดำเนินกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๕๑๐
 
 
นอกจากนั้น ยังสามารถอ่านนิตยสาร ศิลปากร ได้ทางเว็บไซต์ WWW.finearts.go.th และห้องสมุดหรือ
ห้องวารสารของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ