ปรับขนาดอักษร

หอสมุดแห่งชาติก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยบริการ SMART LIBRARY

       ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญ หลายหน่วยงานได้มีการปรับปรุงการบริการให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  การให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบหนังสือที่เป็นรูปเล่มได้เปลี่ยนไป มีการปรับให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น  มีการนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นรูปเล่ม มาสแกนข้อมูล เพื่อนำเข้าสู่ระบบดิจิทัล ผ่านการให้บริการทางเว็บไซด์ต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ต

          หอสมุดแห่งชาติก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริการด้วยเช่นกัน โดยให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากการให้บริการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โดยหอสมุดแห่งชาติได้พัฒนาการบริการรูปแบบต่างๆของเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้มีความทันสมัย และอำนวยความสะดวกความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ

          หอสมุดแห่งชาติจึงได้นำระบบ SMART LIBRARY มาใช้ในการบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดให้มีการบริการทั้งสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ และหอสมุดแห่งชาติ สาขาภูมิภาคต่างๆ  ซึ่งหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ก็เป็นหอสมุดแห่งชาติภูมิภาคสาขาหนึ่ง ที่ให้บริการ SMART LIBRARY โดยเปิดการให้บริการที่บริเวณห้องโถงทางเข้า ภายในอาคารหอสมุด ให้บริการทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับระบบ SMART LIBRARY ก่อนว่า คืออะไร และให้บริการอะไรบ้าง

         SMART LIBRARY คือ ห้องสมุดไร้หนังสือที่เป็นตัวเล่ม เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นอีกแนวคิดที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน มีการให้บริการเบ็ดเสร็จแบบจุดเดียวทั้งการให้บริการสืบค้น การยืมคืน การให้บริการตอบคำถาม ทั้งในรูปแบบปกติและการบริการผ่านสื่อออนไลน์ อย่างเช่นเว็บไซต์ มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสื่อสารมาบูรณาการกับการให้บริการต่างๆ เพื่อเสริมจุดแข็ง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกจุดในห้องสมุดผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หอสมุดแห่งชาติ จึงนำระบบ SMART LIBRARY มาให้บริการออนไลน์  8 ประเภท คือ

1.Single Search   

2.NLT Library 3.D-Library 

4. คลังดิจิทัลของกรมศิลปากร

5. e-Service 

6.E-Newspaper 

7.E-Book 8.QR Code Station      

   

          นับว่า SMART LIBRARY เป็นการบริการออนไลน์ที่มีความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ เบ็ดเสร็จแบบจุดเดียวทั้งการให้บริการสืบค้น การยืมคืน การให้บริการตอบคำถาม ขอเชิญมาใช้บริการได้บริเวณห้องโถงทางเข้า ภายในอาคารหอสมุด ให้บริการทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

ผู้เขียน : นายประพนธ์ รอบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี  สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี                                                                                                          

อ้างอิง    บริการ NLT SMART LIBRARY จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม