ปรับขนาดอักษร

ภาพเก่า-เล่าอดีต : พระราชพิธีตรียัมปวาย - ตรีปวาย (พิธีโล้ชิงช้า)

บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕ คอลัมน์ภาพเก่า-เล่าอดีต : พระราชพิธีตรียัมปวาย - ตรีปวาย (พิธีโล้ชิงช้า) โดย ประพิศ พงศ์มาศ พระราชพิธีนี้ถือเป็นวันปีใหม่ของพราหมณ์ เป็นพิธี ๒ พิธี ต่อกัน อ่านต่อในเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ ขนาด
Old_Photo_55-3.pdf 4.66 MB