ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

          วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง : ภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก