ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากร บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตประชุมสัญจร

          วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะจังหวัด ในหัวข้อ "การบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ" ในการประชุมสัมมนาเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุต ประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ