ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงพระที่นั่งเย็น จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการพัฒนาปรับปรุง พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือ พระที่นั่งเย็น หรือ พระตำหนักทะเลชุบศร ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงสร้างเพื่อทรงสำราญพระราชอิริยาบถ จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตรวจเยี่ยมการบูรณะพื้นวิหารเก้าห้อง พร้อมมอบนโยบายในการบูรณะ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายตระกูล หาญทองกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรร่วมคณะ