ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรตรวจการจ้างบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ประธาน วัดนางนองวรวิหาร

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจการจ้างบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ประธานวัดนางนองวรวิหาร พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการบูรณะให้พระเจดีย์ประธานมีความสวยงามและสมบูรณ์แบบมากที่สุด