ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีฯ จัดโครงการย่ามปัญญาสู่สถานศึกษาและชุมชน

          หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการย่ามปัญญา : หอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  

          โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เป็นการส่งเสริมและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบและหวงแหนสมบัติของส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจะนำย่ามปัญญา (กระเป๋า) ที่บรรจุหนังสือ เอกสาร และสื่อเสริมพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับความรู้และวัยของเด็ก ออกให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการได้ยืมอ่าน โรงเรียนละ ๒๒ ใบ มีจำนวนหนังสือประมาณ ๒๐๐ เล่ม เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น การส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด เล่าเรื่องหนังสือน่าอ่าน การตอบปัญหาชิงรางวัล ศิลปะประดิษฐ์  เป็นต้น 

      

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๔๓, ๐ ๓๕๕๓ ๕๒๔๔