ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เปิดบริการแล้ว

          กรมศิลปากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ในกลุ่มโครงการเนรมิตอยุธยา เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะเมืองและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้อาคารศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถให้บริการได้ กรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกอบไปด้วยนิทรรศการ ๕ ส่วน

 

ส่วนที่ ๑ เรื่องมรดกโลก

 

ส่วนที่ ๒ เรื่องประวัติการอนุรักษ์โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา

 

ส่วนที่ ๓ เรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการอนุรักษ์และพัฒนา

 

 

ส่วนที่ ๔ เรื่องงานอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ งานอนุรักษ์โบราณสถานประเภทไม้ งานอนุรักษ์โบราณสถานประเภทอิฐ งานอนุรักษ์ปูนปั้นและประติมากรรมติดที่ งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย

 

และส่วนที่ ๕ เรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการพัฒนาในอนาคต

 

การจัดทำนิทรรศการใหม่ทั้งหมดนี้ ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ซึ่งประกอบด้วยแผนที่ แผนผังจำลองภาพโบราณสถานของอยุธยา จำลองภาพการอนุรักษ์โบราณสถานประเภทต่างๆ เป็นต้น                            

         กรมศิลปากรได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด                                                  

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ปิดให้บริการ ในวันจันทร์    วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๘๖