ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ศิลปินสำนักการสังคีต ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร รับชมการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ซึ่งกำหนดจัดการแสดงฯ เนื่องในงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น (Thai Festival in SAGA 2019) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒