ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดอาคารสำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์ แห่งใหม่

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์ แห่งใหม่ และเวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีทำบุญอาคารสำนักงานกรมศิลปากร โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมพิธี

          เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ กรมศิลปากรใช้พื้นที่โรงเรียนเทเวศรศึกษาเดิม ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ทำการของกองโบราณคดี ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น ออกแบบโดยนายอุดม สกุลพาณิชย์ สถาปนิก กองสถาปัตยกรรม เป็นอาคารสำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์ หลังแรก เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของหลายหน่วยงานร่วมกัน โดยเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปลาย พ.ศ. ๒๕๓๗ เรียกกันว่า กรมศิลปากร เทเวศร์ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมศิลปากรได้ก่อสร้างอาคารกรมศิลปากรเทเวศร์หลังใหม่ ในพื้นที่เดิม ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้งานมาถึง ๒๐ ปี ออกแบบโดยนายอลงกรณ์ กาญจนะคูหะ สถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง๘ ชั้น พื้นเป็นระบบพื้นไร้คาน ( Post tension) วางผังอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นทางเข้าเดิม ถนนด้านหน้าทำเป็นวงเวียน มีแท่นฐานประดิษฐานพระพิฆเนศหน้าตัก ๔๐ นิ้ว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของกรมศิลปากร โดยมีอาคารเป็นเสมือนฉากอยู่ด้านหลัง ผนังด้านหน้าอาคารเป็นผนังกระจกขนาดใหญ่ (Curtain Wall) ติดตั้งตรากรมศิลปากรด้านบนของอาคาร ถนนภายในสัญจรได้รอบอาคารและเปิดแนวรั้วเชื่อมต่อกับถนนเดิมของหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

          การจัดวางพื้นที่ใช้สอย ส่วนรับรองประชาชนอยู่ที่ชั้น ๑ เช่น ห้องขายของที่ระลึก ห้องตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ห้องค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและควบคุมพื้นที่ มีที่จอดรถในอาคาร ๕ ชั้น โถงทางเข้าชั้น ๑ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมบุคคลเข้า - ออกอาคาร ส่วนชั้น  ๒ – ๘ เป็นส่วนสำนักงาน ได้แก่ สำนักบริหารกลาง กองโบราณคดี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมศิลปากร (กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม) ส่วนห้องทำงานอธิบดี รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ที่ชั้น ๘ โดยในแต่ละชั้นมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เช่น ห้องสมุด ร้านขายกาแฟ ห้องออกกำลังกาย ห้องประชุมส่วนกลาง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ พื้นที่จัดสวน (Roof Garden) ชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้าสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์  ด้านความปลอดภัยมีการจัดวางบันไดหนีไฟที่มุมอาคารทั้ง ๔ ด้าน มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ ตู้เก็บสายฉีดดับเพลิงบริเวณตำแหน่งที่สำคัญ เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินเพื่อให้มีแสงสว่างสำรองบริเวณทางหนีไฟและจ่ายไฟให้ลิฟท์สำหรับดับเพลิงในกรณีที่ไฟฟ้าหลักขัดข้อง นอกจากนี้ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งอาคาร และมีระบบเสียงประกาศเพื่อแจ้งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

          ขณะนี้อาคารสำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์หลังใหม่ แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน กรมศิลปากรจึงจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของกรมศิลปากรในการทำงานต่อไป