ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมในพิธีเปิดและมอบผลงานศิลปกรรมแด่ผู้แทนพระองค์ (จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป) โดยมีนางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานผู้สนับสนุนรอรับผู้แทนพระองค์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร