ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธียกช่อฟ้าและสมโภชอุโบสถ (หลังเก่า)​ วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย

          วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมประกอบพิธีเบิกเนตรพระประธาน เนื่องในพิธียกช่อฟ้าและสมโภชอุโบสถ (หลังเก่า)​ วัดราชธานี โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนร่วมงาน


          ทั้งนี้ วัดราชธานีตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ในเขตตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สร้างขึ้นก่อนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จฯ มาทอดพระเนตร เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระยะหนึ่ง แต่ไม่เกินรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภายในวัดมีโบราณสถาน คือ อุโบสถเก่า ก่ออิฐถือปูน ปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลายพันธุ์พฤกษา มีประติมากรรมสิงห์ปูนปั้นประดับที่เชิงบันไดทั้งสองข้าง มีซุ้มเสมา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สุโขทัยเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้อุโบสถถูกทำลายเสียหายและถูกทิ้งไว้นาน ทำให้เกิดปัญหาชำรุด เสื่อมสภาพ กรมศิลปากรจึงเลือกใช้การอนุรักษ์เชิงปฏิสังขรณ์ด้วยการสร้างอาคารขึ้นใหม่ตามหลักฐานเดิม
พ.ศ.๒๕๖๑ กรมศิลปากร บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราชธานี (บูรณะอุโบสถวัดราชธานี)​โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ประพาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ โดยดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีอย่างครบถ้วน และดำเนินการเก็บวัสดุเดิมนำกลับมาใช้ให้มากที่สุด​ ได้แก่ อิฐก่อ กระเบื้องมุงหลังคา ประติมากรรมสิงห์ปูนปั้น กระเบื้องปูพื้น และบัวหัวเสา นอกจากนี้ยังสงวนรักษาและตัดยก พนักระเบียง ฐานชุกชี และฐานเสมา นำกลับมาติดตั้ง ณ ตำแหน่งเก่าตามที่ได้บันทึกภาพและขั้นตอนการดำเนินงานไว้ โครงสร้างหลังคาส่วนที่เป็นไม้้ เนื่องจากเพลิงไหม้ทำให้เสียหายค่อนข้างมากไม่อาจอนุรักษ์วัสดุเดิม จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความมั่นคงแข็งแรง