ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พช. สุรินทร์ จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร เผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษาและชุมชน

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจการเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยจะจัดเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อนำองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ยังสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ห่างไกล หรือไม่สามารถเดินทางมายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ได้สะดวก ทำให้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและมรดกศิลปวัฒนธรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ สร้างการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเพศ วัย สถานที่ ทั้งยังสร้างการรับรู้ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ในฐานะหน่วยงานบริการด้านวิชาการ ที่พร้อมให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน รวมถึงชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โทร.๐ ๔๔๑๕ ๓๐๕๔