ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการบริษัทTobu World Square เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมศิลปากร

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๕ น. นาย Yukio Nemeto ผู้จัดการบริษัทTobu World Square เข้าเยี่ยมคารวะนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอบคุณกรมศิลปากรที่ได้มอบหมายให้นายนฤพร เสาวนิตย์ สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ให้ข้อมูลคำแนะนำในการจัดสร้างวัดอรุณราชวรารามจำลองที่ได้สัดส่วนที่สมจริง โดยได้เปิดจัดแสดง ณ เมือง Nikko จังหวัด Tochigi ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒