ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทอง

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม นางศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรม และสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจัดแสดง ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพะยา รายงานความคืบหน้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นอาคารจัดแสดงสูง ๒ ชั้น ภายในประกอบด้วยห้องจัดแสดง เครื่องทองวัดราชบูรณะ เครื่องทองวัดมหาธาตุ และห้องจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยอยุธยา