ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาองค์ความรู้ไทย-จีน จากนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ฯ

กรมศิลปากรจัดเสวนาองค์ความรู้ไทย – จีน จากนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา

          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประกอบนิทรรศการพิเศษเรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang : The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

          จากการที่กรมศิลปากร ได้จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang : The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้รับชมโบราณวัตถุสำคัญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการพิพิธภัณฑ์ที่ได้จากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ กรมศิลปากรจึงจัดกิจกรรมบรรยาย และเสวนาทางวิชาการ โดยนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวจีน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะของจีนโดยเฉพาะช่วงสมัยของจักรพรรดิจิ๋นซี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างนักวิชาการชาวไทยและจีน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายทางด้านข้อมูลวิชาการในระดับนานาชาติ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย

           การเสวนาองค์ความรู้ไทย – จีน จากนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “The discovery and protection of the Qin Terracotta Warriors and Figures”, “The conservation and restoration of the painted pottery figures unearthed from Changling Mausoleum of Western Han dynasty”, “การจัดการและการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย”, “การขุดค้นทางโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย”, การอภิปรายเรื่องความก้าวหน้าในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสาน, การบรรยาย “ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและการแสวงหาชีวิตอมตะ”, “Simple explanation of the stone reliefs from the northern Shaanxi province”, การบรรยายเรื่อง “ภาพสะท้อนแนวคิดโลกหลังความตายผ่านการฝังสิ่งของในสุสาน”,การอภิปรายเรื่องแนวคิดโลกหลังความตาย โดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาจีน (มีล่ามแปล)

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/mVfcMvE8kFyYxM8w5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๑๑ หรือ ๐๙ ๔๔๑๖ ๔๗๘๙