ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ “เรือพระราชพิธี และขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กำหนดจัดโครงการบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เดือนละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านการบรรยายทางวิชาการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่กิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สู่กลุ่มบุคคล ชมรมฯ และหน่วยงานภายนอก

          ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง“เรือพระราชพิธี และขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” บรรยายโดยนางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

          ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๘๗ ต่อ ๑๔ หรือทาง Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ทั้งนี้ สามารถติดตามการบรรยายหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจในครั้งต่อไปได้ทาง Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา