ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ นำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒

          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.vijaivijuk.wordpress.com

          นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏดุริยางศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม โดยจัดการบรรยายและนำเสนอผลงานมากกว่า ๔๐ เรื่อง อาทิ ธรรมเนียมโบราณราชประเพณี :พระราชทานศัสตราประจำเมืองในประวัติศาสตร์,แหล่งเตาเผาวัดนางเลิ้ง เตาเผาภาชนะพบใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยยุธยา,ถ้ำเขาอีโม่ จิตรกรรมพบใหม่ แต่เก่าสุดในนครศรีธรรมราช,วัดโพธิ์ประทับช้าง :แรงบันดาลใจจากอยุธยาถึงพิจิตร, ถอดรหัสอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีที่พบในประเทศไทย, การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสำรวจปราสาทหินพิมาย,การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย, โหมโรงคืออะไร ? ในดนตรีไทยและดนตรีสากล,อิศปปกรณัม :วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับนักวิชาการและประชาชนที่สนใจแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ กรมศิลปากรหวังว่าองค์ความรู้จากการสัมมนาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้

          การสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ เป็นโครงการที่กรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการสนับสนุนให้นักวิชาการของกรมศิลปากรได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทั้งวิทยาการใหม่ ๆ และวิทยาการที่ต่อเนื่องในเชิงลึก เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แพร่กระจายสู่ทุกภาคส่วนของสังคม อันจะส่งผลให้เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ ตระหนักในคุณค่าและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และติดตามรายละเอียดได้ทาง www.vijaivijuk.wordpress.comหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๓๘