ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของชาวจังหวัดสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง “จะนะ - มโหระทึก รอยต่อยุคก่อนประวัติศาสตร์: การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่าน และการเริ่มต้น”

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “จะนะ มโหระทึก รอยต่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่าน และการเริ่มต้น” ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

         สืบเนื่องมาจากในเขตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปรากฏชิ้นส่วนกลองมโหระทึก จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. ชิ้นส่วนหน้ากลอง ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

๒. ชิ้นส่วนหน้ากลอง ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำขาว

๓. ชิ้นส่วนตัวกลอง ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ภาพชิ้นส่วนที่ ๑  : (ส่วนบน) ชิ้นส่วนหน้ากลอง  ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา     

ภาพชิ้นส่วนที่ ๒  : (ส่วนล่าง) ชิ้นส่วนหน้ากลอง  ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำขาว

 

ภาพชิ้นส่วนที่ ๓ :   ชิ้นส่วนตัวกลอง ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา   

 

          ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ปริมาณของโลหะหนักด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Fluorescence) และการต่อรอย - รอยต่อของลวดลายที่ปรากฏบนชิ้นส่วนกลองมโหระทึกที่พบในเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งกระจายจัดแสดงกันคนละที่ โดยนางสาวภัคพดี อยู่คงดี นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ยืนยันว่าชิ้นส่วนกลองมโหระทึกเหล่านั้น แตกออกมาจาก "กลองมโหระทึกใบเดียวกัน"

 

 

ภาพ : ลายเส้นสันนิษฐาน หน้ากลองมโหระทึกของจะนะ แบบเต็มใบ

 

 

         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จึงจัดนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สำคัญของท้องถิ่นและของชาติ ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันจะนำไปสู่การรักษาสืบทอดได้ในอนาคต

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “จะนะ มโหระทึก รอยต่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่าน และการเริ่มต้น” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๗๒๘ Facebook : Songkhla National Museum