ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” ณ พช.รามคำแหง

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย

          นิทรรศการครั้งนี้ จัดแสดงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากรุณาธิคุณต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ทั้งงานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นมรดกตกทอดจากบรรพชนที่สามารถแสดงความเป็นอารยะของชาติได้อย่างดี

          ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัยสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๕๖๙

๗๓๖๗