ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือจากศาสตราจารย์เฉิน ฉังยู สถาบัน Academia Sinica แห่งไต้หวัน

          กรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือจากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ สำนักสมุดแห่งชาติ จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับจีนศึกษา ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์ ที่ได้มอบให้แก่กรมศิลปากร เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ (วันเด็กแห่งชาติ)

          ศาสตราจารย์เฉิน ฉังยู นักวิจัย (เกษียณ) จากสถาบันInstitute of History & PhilologyAcademia Sinica เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งความประสงค์มอบหนังสือเกี่ยวกับจีนศึกษา ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์ ให้แก่กรมศิลปากร เพื่อมอบสำนักหอสมุดแห่งชาติ และพร้อมจัดส่งให้ทางเรือมายังประเทศไทย สำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้ประสานกรมศุลกากรในการขอยกเว้นอากรของที่ได้รับบริจาคตามประเภท ๑๑ ภาค ๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐ พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ดำเนินการขนย้ายจากท่าเรือคลองเตยมายังหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ กล่อง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และทำการตรวจรับตามรายการที่ได้รับมอบ พร้อมทั้งจำแนกประเภทสิ่งพิมพ์ ก่อนดำเนินการด้านเทคนิคห้องสมุด และนำออกให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ ต่อไป

          สำหรับสิ่งพิมพ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือ จำนวน ๓,๔๕๗ เล่ม แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ ๓๘๓ เล่ม ภาษาจีน ๓,๐๗๔ เล่ม ให้บริการ ณ ห้องหนังสือนานาชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๓ และวารสาร จำนวน ๗๒๓ ฉบับ แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ ๙๗ ฉบับ ภาษาจีน ๖๒๖ ฉบับ ให้บริการ ณ ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา อาคาร ๑ ชั้น ๔ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการหนังสือจากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ สำนักสมุดแห่งชาติ โดยนำหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับจีนศึกษา มาจัดแสดงให้ชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หอสมุดแห่งชาติเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)