ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “36 ปี วิจิตรศิลป์ มช.” โดยคณาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่

          กรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “36 ปี วิจิตรศิลป์ มช.” โดยคณาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายในการเป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพ โดยในปี 2525 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ และเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่นภาคเหนือ และในประเทศไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน  ตลอดระยะเวลา 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้คณาจารย์ คณะวิจิตรศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และผลงานทางวิชาการอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

          นิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอผลงานในรูปแบบงานสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม การออกแบบ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ ตามประเด็นที่หลากหลายและความสนใจของแต่ละท่าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์