ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดเพลง (เพชรในเพลง)เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพทั้งการประพันธ์คำร้องและผู้ขับร้อง ผู้สนใจส่งผลงานได้ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

การประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑.รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์เพลงดีเด่นในอดีตประเภทเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง

๒.ประเภทการประพันธ์คำร้อง“ใช้ภาษาไทยดีเด่น”เพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง

๓.ประเภทผู้ขับร้อง “ใช้ภาษาไทยดีเด่น” แบ่งเป็นผู้ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย-หญิง และผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง ผู้มีสิทธิส่งเพลงเข้าประกวด ได้แก่ ๑.ศิลปินเพลง หมายถึง นักร้อง นักแต่งเพลง ๒.หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง บริษัท ค่ายเพลงหรือองค์กรที่เป็นต้นสังกัดของศิลปิน ๓.องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ฯลฯ ๔.บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของเพลงที่ส่งเข้าประกวดทั้งเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ต้องเป็นเพลงที่ประพันธ์คำร้องขึ้นใหม่ และเผยแพร่สู่สาธารณชนระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพลง เพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทการประพันธ์คำร้อง พิจารณาจากเนื้อหาสาระในเชิงสร้างสรรค์การนำเสนอที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของเพลง ความงดงามในการใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์ ความไพเราะในถ้อยคำสำนวนและการร้อยเรียงเสียงคำสอดคล้องกับทำนองเพลง แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการประพันธ์และความประณีตในการเลือกใช้ถ้อยคำเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย ประเภทผู้ขับร้อง พิจารณาจากน้ำเสียง ความชัดเจนในการออกเสียง ความชัดเจนในการออกเสียงถ้อยคำ ศิลปะการใช้เสียงกลมกลืนกับดนตรี จังหวะและอารมณ์ในการขับร้อง รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์เพลงดีเด่นในอดีต คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรเพลงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณามอบรางวัล การส่งผลงานเพลงเข้าประกวด ค่ายเพลง สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซีดีผลงานเพลง จำนวน ๒ ชุด ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ ๓ เพลง ศิลปินเพลงและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ ๓ เพลง ประเภทการประพันธ์คำร้อง ส่งผลงานเพลง (เนื้อเพลง) ชื่อผู้แต่งคำร้อง พร้อมซีดีผลงานเพลง จำนวน ๒ ชุด ประเภทผู้ขับร้อง ส่งผลงานเพลง (เนื้อเพลง)ชื่อนักร้อง พร้อมซีดีผลงานเพลง จำนวน ๒ ชุด  สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยระบุชื่อผู้ส่ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ หรือส่งผลงานได้ที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ๘๑/๑ อาคารกรมศิลปากร   ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐                       

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๒๑ ต่อ ๕๒๒ หรือ ๕๐๗ และ ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๕๓