ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรเผยสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มากกว่า ๑๕ ล้านครั้ง

          กรมศิลปากรเผยยอดผู้ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ของกรมศิลปากรในรอบ ๑ ปี ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๑๐๐,๕๖๙ ครั้ง พร้อมปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติได้มากยิ่งขึ้น

          นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ได้รายงานสถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลออนไลน์ของกรมศิลปากร ตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๐๐,๕๖๙ ครั้ง แบ่งเป็นระบบห้องสมุดออนไลน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) มีผู้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดแห่งชาติ เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค ๑๑ แห่ง เว็บไซต์กรมศิลปากร และคลังดิจิทัล กรมศิลปากร รวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๔๙,๐๔๘ ครั้ง ผู้ใช้บริการข้อมูลจดหมายเหตุออนไลน์ ซึ่งให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพเก่า และเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nat.go.th จำนวน ๙๙,๘๘๒ ครั้ง ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ๔๑ แห่ง ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงในแต่ละอาคารจัดแสดง รวมทั้งนำเสนอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในแต่ละพิพิธภัณฑ์แบบ Interactive ภาพโบราณวัตถุแบบ ๓๖๐ องศา ผ่านเว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th มีผู้เข้าใช้บริการ จำนวน ๑๔๖,๔๕๗ ครั้ง ข้อมูลโบราณสถานผ่านทาง www.gis.finearts.go.th จำนวน ๒๓,๓๑๙ ครั้ง และสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน ๑,๒๘๑,๘๖๓ ครั้ง

          ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้นำข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลออนไลน์เหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงนำเข้าข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชนในยุคดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น