ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรจัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กรมศิลปากร กำหนดจัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ บูรณาการงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัด โดยนำประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม ๙ ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๖

กรมศิลปากร โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ร่วมกับสำนักศิลปากรในส่วนภูมิภาค และสำนักการสังคีต จัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติสาขาต่างๆ ให้แก่ประชาชน เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงภารกิจหน้าที่ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้อง ดูแล รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและนำชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความสำคัญของแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตลอดจนศึกษาดูงานหน่วยงานของกรมศิลปากรในส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ เส้นทางจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี                         

- ครั้งที่ ๒ เส้นทางจังหวัดชุมพร - สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต – พังงา – กระบี่  

- ครั้งที่ ๓ เส้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด– นครราชสีมา                                                                               

- ครั้งที่ ๔ เส้นทางจังหวัดนนทบุรี 

การจัดแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในส่วนภูมิภาค รวม ๙ ครั้ง ได้แก่ สระแก้ว ชัยนาท เพชรบูรณ์ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ลำพูน พิษณุโลก และนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกรมศิลปากร และจัดจำหน่ายหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกรมศิลปากรในงานดังกล่าวอีกด้วย ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลาและสถานที่จัดแสดงที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙  

 

 ตารางการจัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 การจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์  โดย กรมศิลปากร 

 

วัน เดือน ปี ที่จัดแสดง

สถานที่จัดแสดง

จังหวัด

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ 

ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและกาชาด

จังหวัดสระแก้ว ๒๕๕๖

ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

สระแก้ว

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

ตอน ศึกกุมภกรรณ

 

งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาด

จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๖

บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

ตอน รามราชจักรี

งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ

ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

เพชรบูรณ์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

กระบี่

๕ มีนาคม ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

งานมหกรรมโปงลาง

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

๗ มีนาคม ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

จังหวัดชัยภูมิ

 

ชัยภูมิ

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

ตอน ขับพิเภก-ยกรบ

วัดพระธาตุหริภุญชัย

จังหวัดลำพูน

ลำพูน

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

ตอน ขับพิเภก-ยกรบ

จังหวัดพิษณุโลก

 

พิษณุโลก

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี