ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรจัดเสวนาในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ (Thailand Museum Expo 2019)

กรมศิลปากรจัดเสวนาในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ (Thailand Museum Expo 2019) 

“ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญร่วมเสวนาในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ (ThailandMuseum Expo 2019)“ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

         ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๙ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ กรมศิลปากรได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย”เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum  หรือ  ICOM ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ว่า “พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Museum as Cultural Hubs :The Future of Tradition) ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายในงานประกอบด้วย การออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์

          การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสะสมล้ำค่า โดยเฉพาะการจัดเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้อง และเงินตราโบราณบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์ รวมจำนวนกว่า ๕๐ ราย ภายในบูธปรับอากาศขนาดใหญ่หลังเดียวคล้ายคลึงกับโรงร้านชั่วคราวจัดแสดงนิทรรศการที่เรียกว่า “เนชั่นนาลเอกษฮีบิชัน (National Exhibition) ณ ท้องสนามหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๕  ซึ่งจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองเนื่องในโอกาสสมโภชพระนคร (กรุงรัตนโกสินทร์) สถาปนาครบ ๑๐๐ ปี  โดยแยกการจัดแสดงเป็นห้อง ๆ ต่างกันไปตามประเภทวัตถุสิ่งของ

          การจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย”  เป็นการเผยแพร่กิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยตระหนักในบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะผู้ร่วมงานและประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับทราบ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของตนเองได้อย่างกว้างขวาง