ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ (Thailand Museum Expo 2019)

กรมศิลปากรจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ (Thailand Museum Expo 2019)“ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” การรวมตัวครั้งสำคัญเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ (Thailand Museum Expo 2019) “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” ประกอบด้วย การเสวนา การออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสะสมล้ำค่า โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์ กว่า ๕๐ ราย ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๙ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ กรมศิลปากรได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย”เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum  หรือ  ICOM ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ว่า “พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Museum as Cultural Hubs :The Future of Tradition) ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายในงานประกอบด้วย การออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสะสมล้ำค่า โดยเฉพาะการจัดเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้อง และเงินตราโบราณ บนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์ รวมจำนวนกว่า ๕๐ ราย ภายในบูธปรับอากาศขนาดใหญ่หลังเดียวคล้ายคลึงกับโรงร้านชั่วคราวจัดแสดงนิทรรศการที่เรียกว่า “เนชั่นนาลเอกษฮีบิชัน (National Exhibition) ณ ท้องสนามหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๕  ซึ่งจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองเนื่องในโอกาสสมโภชพระนคร (กรุงรัตนโกสินทร์) สถาปนาครบ ๑๐๐ ปี  โดยแยกการจัดแสดงเป็นห้อง ๆ ต่างกันไปตามประเภทวัตถุสิ่งของ

          การจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย”  เป็นการเผยแพร่กิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยตระหนักในบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะผู้ร่วมงานและประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับทราบ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของตนเองได้อย่างกว้างขวาง