ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่

ที่ตั้ง

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

โทรศัพท์

 

กรมศิลปากร โทรศัพท์ : ๐๒๒๒๒ ๓๕๖๙
   
สำนักบริหารกลาง โทรศัพท์. ๐ ๒๒๒-๕๒๖๕๒
โทรสาร.  ๐ ๒๒๒๒-๐๙๓๔
   
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์. ๐ ๒๒๒๒-๔๗๐๒
   
สำนักโบราณคดี โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๒ ๔๘๐๑, ๐ ๒๒๘๒ ๔๘๔๖
   
สำนักงานสังคีต โทรศัพท์. ๐ ๒๒๒๕ ๙๐๙๗, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๙
   
โรงละครแห่งชาติ โทรศัพท์. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑, ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๓
   
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โทรศัพท์. ๐๒ ๖๒๘ ๕๐๓๖ - ๓๙ ต่อ ๓๐๕ , ๓๐๗  
โทรสาร   ๐๒ ๒๘๑ - ๖๗๖๖
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทรศัพท์. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๙๖
โทรสาร.  ๐ ๒ ๒๒๔๙๙๑๑ , ๐๒ ๒๒๔๑๓๓๓
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทรศัพท์. ๐ ๒ ๒๘๒๒๖๔๐ , ๐ ๒ ๒๘๒๒๖๓๙ , ๐ ๒ ๒๘๑๒๒๒๔
โทรสาร.  ๐๒ ๒๘๒๒๖๔๐
 
   
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
 
โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๕๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๘๒ , 
            ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๒๑ ต่อ ๕๐๓, ๕๑๓
   
สำนักสถาปัตยกรรม โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๒ ๐๓๙๐ ต่อ ๔๐๔ - ๔๐๘
   
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๙๙, ๐ ๒๒๘๑ ๑๖๔๖
   

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โทรศัพท์. ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๒ - ๔๔
   
หอสมุดแห่งชาติ โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๒๗, ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๘๘
   
สำนักช่างสิบหมู่ โทรศัพท์. ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๖๒, ๐ ๒๔๘๒ ๑๐๘๔