ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรื่อง ชาวอยุธยาในเมียนมาร์ : ศึกษาในเขตปกครองมัณฑะเลย์และเขตปกครองสะกาย

กรมศิลปากร นำคณะผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เดินทางไปยังเมืองมัณฑะเลย์ เมืองสะกาย เมืองอมรปุระ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนร์มา ตามโครงการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรื่อง ชาวอยุธยาในเมียนมาร์ : ศึกษาในเขตปกครองมัณฑะเลย์และเขตปกครองสะกาย โดยมีนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นหัวหน้าคณะ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดชเวนันดอร์, วัดกุโสดอร์,วัดบากะยา,หอคอยเมืองอังวะ, วัดมหาเต็งดอจี สุสานลินซินกอง เป็นต้น