ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวประกาศยกย่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๑ เป็น “วรรณคดีแห่งชาติ”

 

        วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องดอกไม้สด  สำนักหอสมุดแห่งชาติ  นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ประธานคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ  นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต  และนายประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย  ร่วมกันแถลงข่าวการประกาศยกย่องบทละครเรื่อง “รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ในพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นวรรณคดีแห่งชาติ” และการบรรยายทางวิชาการและการแสดงโขน ชุด “รามาวตาร”                  

          พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตเพื่อช่วยกันรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ที่สูญหายไปในสมัยอยุธยา และเรียบเรียงเป็นบทละครใน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๓๔๐ เป็นที่มาของเรื่องรามเกียรติ์สำนวนอื่นของไทยซึ่งแต่งขึ้นในสมัยหลังอีกหลายสำนวน บทละครเรื่องรามเกียรติ์นี้จึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมและประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์ เป็นเรื่องที่ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและคติธรรม เน้นเรื่องธรรมะย่อมชนะอธรรมและความประพฤติของตัวละครที่ต้องตามทำนองคลองธรรม ด้วยเหตุนี้ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ประกาศยกย่องพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็น “วรรณคดีแห่งชาติ

          และในโอกาสพิเศษนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ในนามคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประกอบการสาธิตและการแสดงโขนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศที่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์และด้านนาฏยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งการบรรยายมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย ช่วงเช้า การบรรยาย เรื่อง “ความเป็นเอกภาพในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์, การบรรยาย เรื่อง “ความดีความงามในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” โดยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต  และการบรรยาย เรื่อง “จากหนุมานถึง ‘หนุแมน’: การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ในยุค Gen Z”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง “สิ่งควรรู้ก่อนดูโขน”และสาธิตการแสดงท่ารำ โดย นายประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย  ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก สำนักการสังคีต  พร้อมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “รามาวตาร”จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๕๓