ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรเร่งปรับพระที่นั่งศิวโมกขพิมานสร้างมิติใหม่ของการจัดพิพิธภัณฑ์

กรมศิลปากรเร่งปรับปรุงพระที่นั่งศิวโมกขพิมานภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครหวังสร้างมิติใหม่ของการจัดพิพิธภัณฑ์ที่สามารถปรับรูปแบบการจัดแสดงได้หลากหลาย พร้อมเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานอื่นร่วมจัดแสดงนิทรรศการพิเศษหมุนเวียนทุก ๓ เดือน

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรออกแบบปรับปรุงพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร เน้นให้เห็นความสวยงามและคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของอาคารและศิลปกรรมภายใน เปิดพื้นที่โล่งให้สามารถเคลื่อนย้ายการจัดแสดงได้ง่าย เป็นการสร้างมิติใหม่ของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดแสดงได้หลากหลาย  เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวหรือนิทรรศการพิเศษหมุนเวียนไปทุก ๓ เดือน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้าใช้พื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ จะเร่งปรับปรุงพระที่นั่งศิวโมกขพิมานให้พร้อมสำหรับรองรับการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เป็นนิทรรศการแรก

นอกจากนี้ อธิบดีกรมศิลปากรยังได้มอบนโยบายให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านอาคารจัดแสดงและการจัดทำบทจัดแสดง โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขนาดใหญ่ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง เป็นต้น