ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “๑๘ ปราสาทเขมรในจังหวัดร้อยเอ็ด”

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “๑๘ ปราสาทเขมรในจังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อนำเสนอเรื่องราวของปราสาทเขมรที่พบทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ : ปราสาทกู่กระโดน

 

ภาพ : ทับหลังปราสาทกู่กระโดน

 

ภาพ : ปราสาทกู่กาสิงห์

 

ภาพ : โบราณสถานดอนขุมเงิน

 

ภาพ : พระพิมพ์ทวารวดี ดอนขุมเงิน

 

ภาพ : โบราณวัตถุจากปราสาทบ้านโพนดวน

 

          เนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรอยู่มากเช่นเดียวกับจังหวัดใกล้เคียง โดยมีปราสาทเขมรในจังหวัดร้อยเอ็ดมากถึง ๑๘ แห่ง บางแห่งยังไม่ถูกบูรณะ บางแห่งถูกทำลายไป ดังนั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ได้สำรวจสภาพปัจจุบันและนำโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับปราสาทต่าง ๆ ที่เก็บรักษาในคลังพิพิธภัณฑ์นำออกจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองร้อยเอ็ดในช่วงที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นการสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นกระตุ้นการเรียนรู้นอกสถานที่ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้เข้าชมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในท้องถิ่นต่อไป

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๔๔๕๖