ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

                เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ เวทีสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๘เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก

               ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็น“วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จึงกำหนดจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ประชาชนเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีโดยไม่เสียค่าเข้าชม ณ เวทีสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.พร้อมทั้งชมการสาธิตงานช่างศิลปกรรมไทยและเลือกซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรได้ภายในงาน

              นอกจากนี้ ยังจัดการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ เมษายน๒๕๖๒ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เป็นวิทยากร ได้แก่

๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง “ภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง “อุทกธารา คติความเชื่อว่าด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง “นาฏยประเพณีในพระราชพิธีสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง “เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง “เครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง “พระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปวิทยา ตำนานความเชื่อและประติมานวิทยา”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมดำรง

ราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร