ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “อดีตพุทธเจ้า” โดย ศิลปิน รศ.ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “อดีตพุทธเจ้า” (The Buddhas of The Past) โดย ศิลปิน รศ.ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป        

          “อดีตพุทธเจ้า” เป็นนิทรรศการที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยแรงบันดาลใจจากคุณค่าและความหมายของแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอดีตพุทธเจ้า ที่เคยรุ่งเรืองและโดดเด่นอยู่ในงานพุทธศิลป์ล้านนา นำมาตีความและสร้างความหมายตลอดจนถ่ายทอดจินตนาการผ่านชุดผลงานศิลปะในรูปแบบจัดวาง (Installation) จำนวน 3 ชุด

          ในนิทรรศการครั้งนี้ ศิลปินต้องการนำเสนอความหมายว่าด้วยแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ เรื่อง อดีตพุทธเจ้า ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในอดีต ดังปรากฏหลักฐานในวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและงานพุทธศิลป์ อาทิ อดีตพุทธเจ้า จำนวน 4 พระองค์ 24 พระองค์ 27 พระองค์ และจำนวนนับไม่ถ้วน (อนันตพุทธเจ้า) ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ปัจจุบัน โดยการเลือกสรรแนวคิดเชิงสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพุทธศิลป์ในวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ แนวคิดจากพุทธธรรม จักรวาลวิทยา (ไตรภูมิ) มหาปุริสลักษณะ สัญลักษณ์ดอกบัว รอยพระพุทธบาท และฉัพพรรณรังสี นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย ในรูปแบบสื่อผสม (Mixed Media) และรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation) อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน สะท้อนมุมมองทางวัฒนธรรม วิธีคิดและผลิตผลทางพุทธิปัญญาแห่งวิถีพุทธ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดทำการวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. หยุดวันจันทร์ และวันอังคาร