ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีนางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี