ปรับขนาดอักษร

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

1.63 MB Download

รายละเอียด :

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบท้ายนี้  โดยสามารถสมัครสอบทาง http://job.finearts.go.th/  ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการสมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๓ ในวันและเวลาราชาการ 

 หัวข้อเพื่ออ่านประกาศและเอกสารแนบ

             - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  (เอกสารหมายเลข ๑)                      

             - ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข ๒)       

             - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข ๓)                          

             - ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข ๔)                                     

             - ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏฺิบัติการ (เอกสารหมายเลข ๕)                                        

             - ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข ๖)                                      

             - ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข ๗)

             - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๘)  

             - ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๙)

             - ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๑๐)   

             - ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๑๑)   

             - ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๑๒)

             - ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๑๓)