ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งนายช่างหล่ออาวุโส

File size 4.56 MB Download

รายละเอียด :