ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

File size 5.00 MB Download

รายละเอียด :